DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

public static interface DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader

com.android.tradefed.config.DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader


טוען יישומים של IRemoteFileResolver .

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

טוען פותר שיכול להתמודד עם הסכימה שסופקה.

שיטות ציבוריות

לִטעוֹן

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

טוען פותר שיכול להתמודד עם הסכימה שסופקה.

פרמטרים
scheme String : סכימת ה-URI שהפותר הנטען צפוי לטפל בה.

config : מפה של כל צמדי המפתח-ערך של תצורת הפותרים הדינמיים המצוינים על ידי דגל שורת הפקודה 'דינמי-מסדר-args' TF.

החזרות
IRemoteFileResolver

זורק
אם לא ניתן לטעון ו/או לאתחל את הפותר שמטפל בסכימה שצוינה.