Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IConfigOptionValueTransformer

public interface IConfigOptionValueTransformer

com.android.tradefed.config.IConfigOptionValueTransformer


Một giao diện để thao tác giá trị tùy chọn cấu hình

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract Object transform (Object configObj, Option option, Object fieldValue)

Phương thức công khai

biến đổi

public abstract Object transform (Object configObj, 
        Option option, 
        Object fieldValue)

Thông số
configObj Object

option Option

fieldValue Object

trả lại
Object