IConfigOptionValueTransformer

public interface IConfigOptionValueTransformer

com.android.tradefed.config.IConfigOptionValueTransformer


Giao diện thao tác giá trị tùy chọn config

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract Object transform (Object configObj, Option option, Object fieldValue)

Phương pháp công khai

biến đổi

public abstract Object transform (Object configObj, 
        Option option, 
        Object fieldValue)

Thông số
configObj Object

option Option

fieldValue Object

Trả lại
Object