Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

public static final class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader.ResolverLoadingException


Ném ngoại lệ nếu không thể tải hoặc khởi tạo trình phân giải.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ResolverLoadingException (String message, ErrorIdentifier errorId)
ResolverLoadingException (String message, IHarnessException cause)

nhà thầu công cộng

ResolverLoadingException

public ResolverLoadingException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Thông số
message String

errorId ErrorIdentifier

ResolverLoadingException

public ResolverLoadingException (String message, 
        IHarnessException cause)

Thông số
message String

cause IHarnessException