IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

public static final class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader.ResolverLoadingException


در صورتی که حل‌کننده قابل بارگیری یا مقداردهی اولیه نباشد، استثنا وجود دارد.

خلاصه

سازندگان عمومی

ResolverLoadingException (String message, ErrorIdentifier errorId)
ResolverLoadingException (String message, IHarnessException cause)

سازندگان عمومی

ResolverLoadingException

public ResolverLoadingException (String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

مولفه های
message String

errorId ErrorIdentifier

ResolverLoadingException

public ResolverLoadingException (String message, 
        IHarnessException cause)

مولفه های
message String

cause IHarnessException