IFileResolverLoader

public interface IFileResolverLoader

com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader


Tải các triển khai của IRemoteFileResolver .

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

Ném ngoại lệ nếu không thể tải hoặc khởi tạo trình phân giải.

Phương thức công khai

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Tải một trình phân giải có thể xử lý lược đồ được cung cấp.

Phương thức công khai

trọng tải

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Tải một trình phân giải có thể xử lý lược đồ được cung cấp.

Thông số
scheme String : lược đồ URI mà trình phân giải đã tải dự kiến ​​sẽ xử lý.

config : bản đồ của tất cả các cặp khóa-giá trị cấu hình trình phân giải động được chỉ định bởi cờ dòng lệnh TF 'dynamic-resolver-args'.

trả lại
IRemoteFileResolver

ném
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException nếu không thể tải và/hoặc khởi tạo trình phân giải xử lý lược đồ đã chỉ định.