Tùy chọn.Tầm quan trọng

public static final enum Option.Importance
extends Enum< Option.Importance >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.config.Option.Importance >
com.android.tradefed.config.Option.Importance


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

Option.Importance ALWAYS

tùy chọn phải luôn được coi là quan trọng

Option.Importance IF_UNSET

tùy chọn chỉ được coi là quan trọng nếu nó không có giá trị

Option.Importance NEVER

tùy chọn không bao giờ nên được coi là quan trọng

Phương pháp công khai

static Option.Importance valueOf (String name)
static final Importance[] values ()

Giá trị liệt kê

LUÔN LUÔN

public static final Option.Importance ALWAYS

tùy chọn phải luôn được coi là quan trọng

IF_UNSET

public static final Option.Importance IF_UNSET

tùy chọn chỉ được coi là quan trọng nếu nó không có giá trị

KHÔNG BAO GIỜ

public static final Option.Importance NEVER

tùy chọn không bao giờ nên được coi là quan trọng

Phương pháp công khai

giá trị của

public static Option.Importance valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
Option.Importance

giá trị

public static final Importance[] values ()

Trả lại
Importance[]