Tùy chọnMáy photocopy

public class OptionCopier
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.OptionCopier


Một lớp trợ giúp có thể sao chép các giá trị trường Option có cùng tên từ đối tượng này sang đối tượng khác.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

OptionCopier ()

Phương pháp công khai

static void copyOptions (Object origObject, Object destObject, String optionName)

Sao chép tùy chọn đã cho từ các trường Option trong origObject sang destObject

static void copyOptions (Object origObject, Object destObject)

Sao chép các giá trị từ các trường Option trong origObject sang destObject

static void copyOptionsNoThrow (Object source, Object dest)

Giống hệt copyOptions(Object, Object) nhưng sẽ ghi nhật ký thay vì ném nếu xảy ra ngoại lệ.

static void copyOptionsNoThrow (Object source, Object dest, String optionName)

Giống hệt copyOptions(Object, Object, String) nhưng sẽ ghi nhật ký thay vì ném nếu xảy ra ngoại lệ.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tùy chọnMáy photocopy

public OptionCopier ()

Phương pháp công khai

tùy chọn sao chép

public static void copyOptions (Object origObject, 
        Object destObject, 
        String optionName)

Sao chép tùy chọn đã cho từ các trường Option trong origObject sang destObject

Thông số
origObject Object : Object để sao chép từ

destObject Object : Object tp sao chép vào

optionName String : tên của tùy chọn để sao chép.

Ném
ConfigurationException nếu các tùy chọn không sao chép được

tùy chọn sao chép

public static void copyOptions (Object origObject, 
        Object destObject)

Sao chép các giá trị từ các trường Option trong origObject sang destObject

Thông số
origObject Object : Object để sao chép từ

destObject Object : Object tp sao chép vào

Ném
ConfigurationException nếu các tùy chọn không sao chép được

sao chépTùy chọnKhôngNém

public static void copyOptionsNoThrow (Object source, 
        Object dest)

Giống hệt copyOptions(Object, Object) nhưng sẽ ghi nhật ký thay vì ném nếu xảy ra ngoại lệ.

Thông số
source Object

dest Object

sao chépTùy chọnKhôngNém

public static void copyOptionsNoThrow (Object source, 
        Object dest, 
        String optionName)

Giống hệt copyOptions(Object, Object, String) nhưng sẽ ghi nhật ký thay vì ném nếu xảy ra ngoại lệ.

Thông số
source Object

dest Object

optionName String