با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

OptionDef

public final class OptionDef
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.config.OptionDef


جزئیات یک Option را در اختیار دارد.

خلاصه

زمینه های

public final String applicableObjectType

public final String key

public final String name

public final String source

public final String value

سازندگان عمومی

OptionDef (String optionName, String optionValue, String source)
OptionDef (String optionName, String optionKey, String optionValue, String source)
OptionDef (String optionName, String optionKey, String optionValue, String source, String type)

زمینه های

applicableObjectType

public final String applicableObjectType

کلید

public final String key

نام

public final String name

منبع

public final String source

ارزش

public final String value

سازندگان عمومی

OptionDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionValue, 
        String source)

مولفه های
optionName String

optionValue String

source String

OptionDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionKey, 
        String optionValue, 
        String source)

مولفه های
optionName String

optionKey String

optionValue String

source String

OptionDef

public OptionDef (String optionName, 
        String optionKey, 
        String optionValue, 
        String source, 
        String type)

مولفه های
optionName String

optionKey String

optionValue String

source String

type String