ตัวเลือก NotAllowedException

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


ConfigurationException เฉพาะเมื่อไม่อนุญาตให้ส่งตัวเลือกในบรรทัดคำสั่ง

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ตัวเลือก NotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg)

พารามิเตอร์
msg String

ตัวเลือก NotAllowedException

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

พารามิเตอร์
msg String

cause Throwable