Tùy chọnKhông được phépNgoại lệ

public class OptionNotAllowedException
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.OptionNotAllowedException


Cấu hình cụ ConfigurationException khi một tùy chọn không được phép truyền trong dòng lệnh.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

OptionNotAllowedException (String msg)
OptionNotAllowedException (String msg, Throwable cause)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tùy chọnKhông được phépNgoại lệ

public OptionNotAllowedException (String msg)

Thông số
msg String

Tùy chọnKhông được phépNgoại lệ

public OptionNotAllowedException (String msg, 
                Throwable cause)

Thông số
msg String

cause Throwable