OptionSetter.OptionFieldsForName

protected class OptionSetter.OptionFieldsForName
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.OptionSetter.OptionFieldsForName


Vùng chứa danh sách các trường tùy chọn có tên đã cho.

Được sử dụng để thực thi ràng buộc rằng các trường có cùng tên có thể tồn tại trong các nguồn tùy chọn khác nhau, nhưng không tồn tại trong cùng một nguồn tùy chọn

Bản tóm tắt

Nhà xây dựng được bảo vệ

OptionFieldsForName ()

Phương pháp công khai

Field getFirstField ()
Object getFirstObject ()
iterator ()
int size ()

Nhà xây dựng được bảo vệ

Tùy chọnFieldsForName

protected OptionFieldsForName ()

Phương pháp công khai

getFirstField

public Field getFirstField ()

Trả lại
Field

Ném
ConfigurationException

getFirstObject

public Object getFirstObject ()

Trả lại
Object

Ném
ConfigurationException

trình vòng lặp

public  iterator ()

Trả lại

kích cỡ

public int size ()

Trả lại
int