Tùy chọnCập nhậtQuy tắc

public final enum OptionUpdateRule
extends Enum< OptionUpdateRule >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.config.OptionUpdateRule >
com.android.tradefed.config.OptionUpdateRule


Kiểm soát hành vi khi một tùy chọn được chỉ định nhiều lần. Lưu ý rằng enum này giả định rằng các giá trị được đặt không phải là ERROR(/Collection) s hoặc ERROR(/Map) s.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

OptionUpdateRule FIRST

khi một tùy chọn được đặt, các nỗ lực cập nhật tiếp theo sẽ bị bỏ qua.

OptionUpdateRule GREATEST

đối với các tùy chọn Comparable , hãy giữ tùy chọn được so sánh là tốt nhất.

OptionUpdateRule IMMUTABLE

ném một ConfigurationException nếu tùy chọn này được đặt nhiều lần.

OptionUpdateRule LAST

nếu một tùy chọn được đặt nhiều lần, hãy bỏ qua tất cả trừ giá trị cuối cùng.

OptionUpdateRule LEAST

đối với các tùy chọn Comparable , hãy giữ tùy chọn so sánh ít nhất.

Phương thức công khai

boolean shouldUpdate (String optionName, Object optionSource, Field field, Object update)

Lấy giá trị hiện tại và giá trị cập nhật, đồng thời trả về giá trị có nên được cập nhật hay không.

static OptionUpdateRule valueOf (String name)
static final OptionUpdateRule[] values ()

giá trị liệt kê

ĐẦU TIÊN

public static final OptionUpdateRule FIRST

khi một tùy chọn được đặt, các nỗ lực cập nhật tiếp theo sẽ bị bỏ qua.

VĨ ĐẠI NHẤT

public static final OptionUpdateRule GREATEST

đối với các tùy chọn Comparable , hãy giữ tùy chọn được so sánh là tốt nhất.

KHÔNG THỂ THAY ĐỔI

public static final OptionUpdateRule IMMUTABLE

ném một ConfigurationException nếu tùy chọn này được đặt nhiều lần.

CUỐI CÙNG

public static final OptionUpdateRule LAST

nếu một tùy chọn được đặt nhiều lần, hãy bỏ qua tất cả trừ giá trị cuối cùng.

ÍT NHẤT

public static final OptionUpdateRule LEAST

đối với các tùy chọn Comparable , hãy giữ tùy chọn so sánh ít nhất.

Phương thức công khai

nên cập nhật

public boolean shouldUpdate (String optionName, 
        Object optionSource, 
        Field field, 
        Object update)

Lấy giá trị hiện tại và giá trị cập nhật, đồng thời trả về giá trị có nên được cập nhật hay không. Giả sử rằng update không bao giờ là rỗng.

Thông số
optionName String

optionSource Object

field Field

update Object

trả lại
boolean

ném
ConfigurationException

giá trị của

public static OptionUpdateRule valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
OptionUpdateRule

giá trị

public static final OptionUpdateRule[] values ()

trả lại
OptionUpdateRule[]