ลอง ConfigurationFactory อีกครั้ง

public class RetryConfigurationFactory
extends ConfigurationFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory
com.android.tradefed.config.RetryConfigurationFactory


โรงงานที่จัดการการลองคำสั่งอีกครั้ง

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

RetryConfigurationFactory ()

วิธีการสาธารณะ

IConfiguration createRetryConfiguration ( IConfiguration retryConfig)

สร้างการกำหนดค่าการลองใหม่จากตัวดำเนินการลองใหม่

static RetryConfigurationFactory getInstance ()

รับอินสแตนซ์ IConfigurationFactory ซิงเกิลตัน

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

ลอง ConfigurationFactory อีกครั้ง

public RetryConfigurationFactory ()

วิธีการสาธารณะ

createRetryConfiguration

public IConfiguration createRetryConfiguration (IConfiguration retryConfig)

สร้างการกำหนดค่าการลองใหม่จากตัวดำเนินการลองใหม่

พารามิเตอร์
retryConfig IConfiguration

การส่งคืน
IConfiguration

ขว้าง
ConfigurationException

รับอินสแตนซ์

public static RetryConfigurationFactory getInstance ()

รับอินสแตนซ์ IConfigurationFactory ซิงเกิลตัน

การส่งคืน
RetryConfigurationFactory