Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MẫuĐộ phân giảiLỗi

public class TemplateResolutionError
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.TemplateResolutionError


Lớp mở rộng ConfigurationException cho lỗi liên quan đến mẫu trong quá trình phân tích cú pháp cấu hình. Cho phép dễ dàng phát hiện ra lỗi này.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TemplateResolutionError (String configName, String templateName)

Tạo một TemplateResolutionError .

Phương thức công khai

String getConfigName ()

Trả lại tên cấu hình đã đưa ra ngoại lệ ngay từ đầu.

String getTemplateKey ()

Trả lại khóa mẫu được sử dụng để thay thế mẫu.

nhà thầu công cộng

MẫuĐộ phân giảiLỗi

public TemplateResolutionError (String configName, 
                String templateName)

Tạo một TemplateResolutionError .

Thông số
configName String : tên cấu hình liên quan

templateName String : tên khóa được sử dụng để thay thế mẫu.

Phương thức công khai

getConfigName

public String getConfigName ()

Trả lại tên cấu hình đã đưa ra ngoại lệ ngay từ đầu.

trả lại
String

getTemplateKey

public String getTemplateKey ()

Trả lại khóa mẫu được sử dụng để thay thế mẫu.

trả lại
String