MẫuĐộ phân giảiLỗi

public class TemplateResolutionError
extends ConfigurationException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.config.TemplateResolutionError


ConfigurationException mở rộng lớp đối với lỗi liên quan đến mẫu trong quá trình phân tích cú pháp cấu hình. Cho phép lỗi này được phát hiện dễ dàng.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TemplateResolutionError (String configName, String templateName)

Tạo một TemplateResolutionError .

Phương pháp công khai

String getConfigName ()

Trả lại tên cấu hình đã đưa ra ngoại lệ ngay từ đầu.

String getTemplateKey ()

Trả về khóa mẫu được sử dụng để thay thế mẫu.

Nhà thầu xây dựng công cộng

MẫuĐộ phân giảiLỗi

public TemplateResolutionError (String configName, 
                String templateName)

Tạo một TemplateResolutionError .

Thông số
configName String : tên cấu hình liên quan

templateName String : tên khóa được sử dụng để thay thế mẫu.

Phương pháp công khai

getConfigName

public String getConfigName ()

Trả lại tên cấu hình đã đưa ra ngoại lệ ngay từ đầu.

Trả lại
String

getTemplateKey

public String getTemplateKey ()

Trả về khóa mẫu được sử dụng để thay thế mẫu.

Trả lại
String