GetPreviousPassedHelper

public class GetPreviousPassedHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GetPreviousPassedHelper


Người trợ giúp để có được các bộ lọc kiểm tra đã vượt qua trước đó.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

GetPreviousPassedHelper ()

Phương pháp công khai

getPreviousPassedFilters ( IConfiguration config)

Tìm nạp các bài kiểm tra đã vượt qua trước đó nếu có từ lần thử trước.

Nhà thầu xây dựng công cộng

GetPreviousPassedHelper

public GetPreviousPassedHelper ()

Phương pháp công khai

getPreviousPassedFilters

public  getPreviousPassedFilters (IConfiguration config)

Tìm nạp các bài kiểm tra đã vượt qua trước đó nếu có từ lần thử trước.

Thông số
config IConfiguration : Cấu hình để áp dụng bộ lọc cho

Trả lại
Danh sách các bài kiểm tra đã vượt qua trước đó.