Trình tìm nạp tùy chọn

public class OptionFetcher
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.OptionFetcher


Người trợ giúp để có được các tùy chọn kiểm tra từ quy trình gốc.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

OptionFetcher ()

Phương pháp công khai

void close ()
void fetchParentOptions ( IConfiguration config)

Điền vào một số tùy chọn từ tiến trình con nếu đó là tiến trình con bằng cách khớp các giá trị gốc.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình tìm nạp tùy chọn

public OptionFetcher ()

Phương pháp công khai

đóng

public void close ()

tìm nạpParentOptions

public void fetchParentOptions (IConfiguration config)

Điền vào một số tùy chọn từ tiến trình con nếu đó là tiến trình con bằng cách khớp các giá trị gốc.

Thông số
config IConfiguration