GCSConfigurationServer

public class GCSConfigurationServer
extends Object implements IConfigurationServer

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.gcs.GCSConfigurationServer


Máy chủ cấu hình tải cấu hình từ Google Cloud Storage (GCS).

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

GCSConfigurationServer ()

Phương thức công khai

InputStream getConfig (String name)

Nhận nội dung cấu hình theo tên của nó.

String getCurrentHostConfig ()

Nhận tên tệp cấu hình của máy chủ lưu trữ hiện tại cho phiên Tradefed hiện tại.

phương pháp được bảo vệ

File downloadFile (String name)
String getHostConfig (String hostname, String cluster)

Nhận cấu hình toàn cầu đã được trao đổi cho máy chủ.

boolean sameHost (String currentHostname, String hostname)

Kiểm tra xem hai tên máy chủ có dành cho cùng một máy chủ không.

nhà thầu công cộng

GCSConfigurationServer

public GCSConfigurationServer ()

Phương thức công khai

getConfig

public InputStream getConfig (String name)

Nhận nội dung cấu hình theo tên của nó.

Thông số
name String : tên của cấu hình

trả lại
InputStream một ERROR(/InputStream) là nội dung tệp cấu hình.

ném
ConfigurationException

getCienHostConfig

public String getCurrentHostConfig ()

Nhận tên tệp cấu hình của máy chủ lưu trữ hiện tại cho phiên Tradefed hiện tại. Thay vì đọc tệp cấu hình máy chủ từ các tệp cục bộ, Tradefed start with IConfigurationServer sẽ lấy cấu hình máy chủ từ máy chủ.

trả lại
String tên tệp cấu hình máy chủ.

ném
ConfigurationException

phương pháp được bảo vệ

Tải tập tin

protected File downloadFile (String name)

Thông số
name String

trả lại
File

ném
ConfigurationException

getHostConfig

protected String getHostConfig (String hostname, 
        String cluster)

Nhận cấu hình toàn cầu đã được trao đổi cho máy chủ. Sử dụng tên cụm nếu tên cụm nếu được cung cấp, nếu không thì sử dụng tên máy chủ.

Thông số
hostname String : tên máy chủ

cluster String : tên cụm.

trả lại
String đường dẫn liên quan đến nhóm gcs.

ném
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
ConfigurationException

cùngHost

protected boolean sameHost (String currentHostname, 
        String hostname)

Kiểm tra xem hai tên máy chủ có dành cho cùng một máy chủ không. Trong các tệp cấu hình, đôi khi chúng tôi sử dụng tên viết tắt cho máy chủ.

Thông số
currentHostname String : tên máy chủ lưu trữ hiện tại

hostname String : tên máy chủ trong config.

trả lại
boolean đúng nếu chúng là cùng một máy chủ, nếu không thì sai;