מדווחים אוטומטיים

public class AutomatedReporters
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.AutomatedReporters


מחלקה המגדירה את המיפוי מכתבים אוטומטיים של Tradefed.

מטלה: נסח כיצד לחשוף את רשימת האוטומציה הנתמכת.

סיכום

שדות

public static final String PROTO_REPORTING_FILE

public static final String PROTO_REPORTING_FILE_GRANULAR

public static final String PROTO_REPORTING_PORT

public static final ImmutableSet<String> REPORTER_MAPPING

בנאים ציבוריים

AutomatedReporters ()

שיטות ציבוריות

void applyAutomatedReporters ( IConfiguration configuration)

השלם את המאזינים בהתבסס על הסביבה.

שיטות מוגנות

String getEnv (String key)

שדות

PROTO_REPORTING_FILE

public static final String PROTO_REPORTING_FILE

PROTO_REPORTING_FILE_GRANULAR

public static final String PROTO_REPORTING_FILE_GRANULAR

PROTO_REPORTING_PORT

public static final String PROTO_REPORTING_PORT

REPORTER_MAPPING

public static final ImmutableSet<String> REPORTER_MAPPING

בנאים ציבוריים

מדווחים אוטומטיים

public AutomatedReporters ()

שיטות ציבוריות

להחיל מדווחים אוטומטיים

public void applyAutomatedReporters (IConfiguration configuration)

השלם את המאזינים בהתבסס על הסביבה.

פרמטרים
configuration IConfiguration : התצורה שיש להשלים

שיטות מוגנות

getEnv

protected String getEnv (String key)

פרמטרים
key String

החזרות
String