תצורת פרוקסי

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


אובייקט המאפשר הצבעה על תצורה מרחוק לביצוע.

סיכום

שדות

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

בנאים ציבוריים

ProxyConfiguration ()

שיטות ציבוריות

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

מחזירה את תצורת ה-proxy הנוכחית לשימוש.

boolean isProxySet ()

מחזירה אם מוגדר ערך תצורת proxy או לא.

שדות

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

בנאים ציבוריים

תצורת פרוקסי

public ProxyConfiguration ()

שיטות ציבוריות

clearCommandline

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

פרמטרים
originalCommand String

החזרות
String[]

זורק
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

מחזירה את תצורת ה-proxy הנוכחית לשימוש.

החזרות
File

isProxySet

public boolean isProxySet ()

מחזירה אם מוגדר ערך תצורת proxy או לא.

החזרות
boolean