Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Cấu Hình Proxy

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


Đối tượng cho phép trỏ đến một cấu hình từ xa để thực thi.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

nhà thầu công cộng

ProxyConfiguration ()

Phương thức công khai

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

Trả về cấu hình proxy hiện tại để sử dụng.

boolean isProxySet ()

Trả về giá trị cấu hình proxy có được đặt hay không.

Lĩnh vực

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

nhà thầu công cộng

Cấu Hình Proxy

public ProxyConfiguration ()

Phương thức công khai

rõ ràngDòng lệnh

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

Thông số
originalCommand String

trả lại
String[]

ném
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

Trả về cấu hình proxy hiện tại để sử dụng.

trả lại
File

isProxySet

public boolean isProxySet ()

Trả về giá trị cấu hình proxy có được đặt hay không.

trả lại
boolean