پیکربندی پروکسی

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


شیئی که اجازه می دهد برای اجرا به یک پیکربندی راه دور اشاره کند.

خلاصه

زمینه های

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

سازندگان عمومی

ProxyConfiguration ()

روش های عمومی

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

پیکربندی پراکسی فعلی را برای استفاده برمی‌گرداند.

boolean isProxySet ()

برمی‌گرداند که آیا یک مقدار پیکربندی پروکسی تنظیم شده است یا خیر.

زمینه های

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

سازندگان عمومی

پیکربندی پروکسی

public ProxyConfiguration ()

روش های عمومی

clearCommandline

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

مولفه های
originalCommand String

برمی گرداند
String[]

پرتاب می کند
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

پیکربندی پراکسی فعلی را برای استفاده برمی‌گرداند.

برمی گرداند
File

isProxySet

public boolean isProxySet ()

برمی‌گرداند که آیا یک مقدار پیکربندی پروکسی تنظیم شده است یا خیر.

برمی گرداند
boolean