Cấu hình proxy

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


Đối tượng cho phép trỏ đến cấu hình từ xa để thực thi.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Nhà thầu xây dựng công cộng

ProxyConfiguration ()

Phương pháp công khai

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

Trả về cấu hình proxy hiện tại để sử dụng.

boolean isProxySet ()

Trả về xem giá trị cấu hình proxy có được đặt hay không.

Lĩnh vực

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cấu hình proxy

public ProxyConfiguration ()

Phương pháp công khai

rõ ràngDòng lệnh

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

Thông số
originalCommand String

Trả lại
String[]

Ném
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

Trả về cấu hình proxy hiện tại để sử dụng.

Trả lại
File

isProxySet

public boolean isProxySet ()

Trả về xem giá trị cấu hình proxy có được đặt hay không.

Trả lại
boolean