با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

ExtendedFile

public class ExtendedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.ExtendedFile


یک پسوند فایل استاندارد برای حمل فراداده مربوط به ساخت.

خلاصه

سازندگان عمومی

ExtendedFile (File file, String buildId, String buildTarget)

روشهای عمومی

String getBuildId ()

فراداده قوی را برمی گرداند.

String getBuildTarget ()

فراداده هدف را برمی گرداند.

سازندگان عمومی

ExtendedFile

public ExtendedFile (File file, 
        String buildId, 
        String buildTarget)

مولفه های
file File

buildId String

buildTarget String

روشهای عمومی

getBuildId

public String getBuildId ()

فراداده قوی را برمی گرداند.

برمی گردد
String

getBuildTarget

public String getBuildTarget ()

فراداده هدف را برمی گرداند.

برمی گردد
String