با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

HttpsRemoteFileResolver

public class HttpsRemoteFileResolver
extends HttpRemoteFileResolver

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.config.remote.HttpRemoteFileResolver
com.android.tradefed.config.remote.HttpsRemoteFileResolver


پیاده سازی IRemoteFileResolver که امکان بارگیری فایل از راه دور از طریق https را فراهم می کند

خلاصه

زمینه های

public static final String PROTOCOL_HTTPS

سازندگان عمومی

HttpsRemoteFileResolver ()

روشهای عمومی

String getSupportedProtocol ()

پروتکل مرتبط پشتیبانی شده را برای بارگیری برمی گرداند.

زمینه های

PROTOCOL_HTTPS

public static final String PROTOCOL_HTTPS

سازندگان عمومی

HttpsRemoteFileResolver

public HttpsRemoteFileResolver ()

روشهای عمومی

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

پروتکل مرتبط پشتیبانی شده را برای بارگیری برمی گرداند.

برمی گردد
String