با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs

public static class IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs


مشكلات به حل كنندگان منتقل شد

خلاصه

سازندگان عمومی

RemoteFileResolverArgs ()

روشهای عمومی

IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs addQueryArgs ( queryArgs) addQueryArgs ( queryArgs)
boolean equals (Object obj)
File getConsideredFile ()
File getDestinationDir ()
getQueryArgs ()
int hashCode ()
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setConsideredFile (File consideredFile)
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setDestinationDir (File destinationDir)

سازندگان عمومی

RemoteFileResolverArgs

public RemoteFileResolverArgs ()

روشهای عمومی

addQueryArgs

public IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs addQueryArgs ( queryArgs)

مولفه های
queryArgs

برمی گردد
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs

برابر است

public boolean equals (Object obj)

مولفه های
obj Object

برمی گردد
boolean

getConsideredFile

public File getConsideredFile ()

برمی گردد
File

getDestinationDir

public File getDestinationDir ()

برمی گردد
File

getQueryArgs

public  getQueryArgs ()

برمی گردد

hashCode

public int hashCode ()

برمی گردد
int

setConsideredFile

public IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setConsideredFile (File consideredFile)

مولفه های
consideredFile File

برمی گردد
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs

setDestinationDir

public IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setDestinationDir (File destinationDir)

مولفه های
destinationDir File

برمی گردد
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs