با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile

public static class IRemoteFileResolver.ResolvedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.ResolvedFile


کلاس حاوی اطلاعات مربوط به فایل حل شده و برخی از فراداده ها است.

خلاصه

سازندگان عمومی

ResolvedFile (File resolvedFile)

روشهای عمومی

IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

آیا فایل حل شده باید در پایان فراخوانی حذف شود یا خیر.

File getResolvedFile ()
boolean shouldCleanUp ()

سازندگان عمومی

فایل حل شده

public ResolvedFile (File resolvedFile)

مولفه های
resolvedFile File

روشهای عمومی

پاک کردن

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

آیا فایل حل شده باید در پایان فراخوانی حذف شود یا خیر. برای فایلی که نباید حذف شود روی false تنظیم شده است. به عنوان مثال: یک فایل محلی که شما مالک آن هستید.

مولفه های
cleanUp boolean

برمی گردد
IRemoteFileResolver.ResolvedFile

getResolvedFile

public File getResolvedFile ()

برمی گردد
File

shouldCleanUp

public boolean shouldCleanUp ()

برمی گردد
boolean