Cấu hìnhYamlParser

public final class ConfigurationYamlParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.ConfigurationYamlParser


Trình phân tích cú pháp cho các cấu hình Tradefed kiểu YAML

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String DEPENDENCIES_KEY

public static final String PRE_SETUP_ACTION_KEY

public static final String TARGET_PREPARERS_KEY

public static final String TESTS_KEY

Nhà thầu xây dựng công cộng

ConfigurationYamlParser ()

Phương pháp công khai

void parse ( ConfigurationDef configDef, String source, InputStream yamlInput, boolean createdAsModule)

Điểm vào chính của trình phân tích cú pháp để phân tích tệp YAML đã cho thành các đối tượng Liên đoàn Thương mại.

Lĩnh vực

DEPENDENCIES_KEY

public static final String DEPENDENCIES_KEY

PRE_SETUP_ACTION_KEY

public static final String PRE_SETUP_ACTION_KEY

TARGET_PREPARERS_KEY

public static final String TARGET_PREPARERS_KEY

KIỂM TRA_KEY

public static final String TESTS_KEY

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cấu hìnhYamlParser

public ConfigurationYamlParser ()

Phương pháp công khai

phân tích cú pháp

public void parse (ConfigurationDef configDef, 
        String source, 
        InputStream yamlInput, 
        boolean createdAsModule)

Điểm vào chính của trình phân tích cú pháp để phân tích tệp YAML đã cho thành các đối tượng Liên đoàn Thương mại.

Ném
ConfigurationException