IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

public static class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration


Đối tượng cấu hình tải để truyền thông tin đến trình tải.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LoaderConfiguration ()

Phương pháp công khai

IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration addDependencies ( dependencies) addDependencies ( dependencies)
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration addDependency (String dependency)
boolean createdAsModule ()
ConfigurationDef getConfigDef ()
getDependencies ()
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration setConfigurationDef ( ConfigurationDef configDef)
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration setCreatedAsModule (boolean createdAsModule)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Cấu hình trình tải

public LoaderConfiguration ()

Phương pháp công khai

thêm phụ thuộc

public IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration addDependencies ( dependencies)

Thông số
dependencies

Trả lại
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

thêmPhụ thuộc

public IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration addDependency (String dependency)

Thông số
dependency String

Trả lại
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

đã tạoAsModule

public boolean createdAsModule ()

Trả lại
boolean

getConfigDef

public ConfigurationDef getConfigDef ()

Trả lại
ConfigurationDef

nhận được sự phụ thuộc

public  getDependencies ()

Trả lại

setConfigurationDef

public IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration setConfigurationDef (ConfigurationDef configDef)

Thông số
configDef ConfigurationDef

Trả lại
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

setCreatedAsModule

public IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration setCreatedAsModule (boolean createdAsModule)

Thông số
createdAsModule boolean

Trả lại
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration