IDefaultObjectLoader

public interface IDefaultObjectLoader

com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader


Giao diện để tải các đối tượng mặc định nên là một phần của cấu hình YAML của chúng tôi. Điều này cho phép tùy chỉnh cấu hình YAML với bất kỳ đối tượng nào chúng tôi cần dựa trên ngữ cảnh.

Bản tóm tắt

các lớp lồng nhau

class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

Đối tượng cấu hình tải để chuyển thông tin đến trình tải.

Phương thức công khai

abstract void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Cho phép thêm bất kỳ đối tượng mặc định nào nếu cần.

Phương thức công khai

thêm đối tượng mặc định

public abstract void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Cho phép thêm bất kỳ đối tượng mặc định nào nếu cần.

Thông số
loaderConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration