YamlClassOptionsParser

public class YamlClassOptionsParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.YamlClassOptionsParser


Trình trợ giúp phân tích thông tin người chạy thử nghiệm từ Cấu hình được giao dịch YAML.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

YamlClassOptionsParser ( objList) YamlClassOptionsParser ( objList)

Phương pháp công khai

getClassesAndOptions ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

YamlClassOptionsParser

public YamlClassOptionsParser ( objList)

Thông số
objList

Phương pháp công khai

getClassAndOptions

public  getClassesAndOptions ()

Trả lại