TestDependencyResolver

public class TestDependencyResolver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.dependency.TestDependencyResolver


Người trợ giúp giải quyết các phụ thuộc nếu cần.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestDependencyResolver ()

Phương pháp công khai

static File resolveDependencyFromContext (File dependency, IBuildInfo build, IInvocationContext context)

Giải quyết một sự phụ thuộc duy nhất dựa trên một số ngữ cảnh.

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestDependencyResolver

public TestDependencyResolver ()

Phương pháp công khai

giải quyếtDependencyFromContext

public static File resolveDependencyFromContext (File dependency, 
        IBuildInfo build, 
        IInvocationContext context)

Giải quyết một sự phụ thuộc duy nhất dựa trên một số ngữ cảnh.

Thông số
dependency File : Sự phụ thuộc cần được giải quyết.

build IBuildInfo : Thông tin bản dựng hiện tại đang được tạo.

context IInvocationContext : Bối cảnh gọi.

Trả lại
File Phần phụ thuộc đã được giải quyết hoặc không có giá trị nếu chưa được giải quyết.

Ném
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError