Thu thậpByteOutputReceiver

public class CollectingByteOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.CollectingByteOutputReceiver


Một IShellOutputReceiver thu thập toàn bộ đầu ra của shell thành một byte[] . Điều này hữu ích cho các lệnh trình bao sẽ tạo ra một lượng đầu ra đáng kể, trong đó chi phí bộ nhớ String 2x sẽ rất đáng kể.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CollectingByteOutputReceiver ()

Phương thức công khai

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Hủy bộ sưu tập đầu ra

void clear ()

Cố gắng hủy giới thiệu mọi thứ mà chúng tôi có thể

void flush ()

byte[] getOutput ()
boolean isCancelled ()

nhà thầu công cộng

Thu thậpByteOutputReceiver

public CollectingByteOutputReceiver ()

Phương thức công khai

thêm đầu ra

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

Thông số
data byte

offset int

length int

Hủy bỏ

public void cancel ()

Hủy bộ sưu tập đầu ra

thông thoáng

public void clear ()

Cố gắng hủy giới thiệu mọi thứ mà chúng tôi có thể

tuôn ra

public void flush ()

getOutput

public byte[] getOutput ()

trả lại
byte[]

bị hủy

public boolean isCancelled ()

trả lại
boolean