การรวบรวมOutputReceiver

public class CollectingOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.CollectingOutputReceiver


IShellOutputReceiver ซึ่งรวบรวมเอาต์พุตเชลล์ทั้งหมดเป็นหนึ่ง ERROR(/String)

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

CollectingOutputReceiver ()

วิธีการสาธารณะ

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

ยกเลิกการรวบรวมเอาต์พุต

void clearBuffer ()

ล้างเนื้อหาของบัฟเฟอร์

void flush ()

String getOutput ()
boolean isCancelled ()

ผู้สร้างสาธารณะ

การรวบรวมOutputReceiver

public CollectingOutputReceiver ()

วิธีการสาธารณะ

เพิ่มเอาต์พุต

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

พารามิเตอร์
data byte

offset int

length int

ยกเลิก

public void cancel ()

ยกเลิกการรวบรวมเอาต์พุต

เคลียร์บัฟเฟอร์

public void clearBuffer ()

ล้างเนื้อหาของบัฟเฟอร์

ล้างออก

public void flush ()

รับเอาต์พุต

public String getOutput ()

ส่งคืน
String

ถูกยกเลิก

public boolean isCancelled ()

ส่งคืน
boolean