Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Thu thậpOutputReceiver

public class CollectingOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.CollectingOutputReceiver


Một IShellOutputReceiver thu thập toàn bộ đầu ra của shell thành một ERROR(/String) .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

CollectingOutputReceiver ()

Phương thức công khai

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Hủy bộ sưu tập đầu ra

void clearBuffer ()

Xóa nội dung của bộ đệm.

void flush ()

String getOutput ()
boolean isCancelled ()

nhà thầu công cộng

Thu thậpOutputReceiver

public CollectingOutputReceiver ()

Phương thức công khai

thêm đầu ra

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

Thông số
data byte

offset int

length int

Hủy bỏ

public void cancel ()

Hủy bộ sưu tập đầu ra

ClearBuffer

public void clearBuffer ()

Xóa nội dung của bộ đệm.

tuôn ra

public void flush ()

getOutput

public String getOutput ()

trả lại
String

bị hủy

public boolean isCancelled ()

trả lại
boolean