Thu ThậpĐầu RaThu

public class CollectingOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.CollectingOutputReceiver


IShellOutputReceiver thu thập toàn bộ đầu ra shell thành một String .

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CollectingOutputReceiver ()

Phương pháp công khai

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Hủy bộ sưu tập đầu ra

void clearBuffer ()

Xóa nội dung của bộ đệm.

void flush ()

String getOutput ()
boolean isCancelled ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thu ThậpĐầu RaThu

public CollectingOutputReceiver ()

Phương pháp công khai

thêm đầu ra

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

Thông số
data byte

offset int

length int

Hủy bỏ

public void cancel ()

Hủy bộ sưu tập đầu ra

ClearBuffer

public void clearBuffer ()

Xóa nội dung của bộ đệm.

tuôn ra

public void flush ()

lấy đầu ra

public String getOutput ()

Trả lại
String

bị hủy

public boolean isCancelled ()

Trả lại
boolean