อุปกรณ์DisconnectedException

public class DeviceDisconnectedException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceDisconnectedException


โยนทิ้งเมื่ออุปกรณ์ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปผ่านประเภทการขนส่ง เช่น หากอุปกรณ์ไม่สามารถมองเห็นได้ผ่าน USB หรือการเชื่อมต่อ TCP/IP

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial)

สร้าง DeviceUnresponsiveException

DeviceDisconnectedException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

สร้าง DeviceUnresponsiveException

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial)

สร้าง DeviceUnresponsiveException

DeviceDisconnectedException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

สร้าง DeviceUnresponsiveException

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อุปกรณ์DisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial)

สร้าง DeviceUnresponsiveException

พารามิเตอร์
msg String : ข้อความอธิบาย

serial String : ซีเรียลของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์DisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

สร้าง DeviceUnresponsiveException

พารามิเตอร์
msg String : ข้อความอธิบาย

serial String : ซีเรียลของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

errorId ErrorIdentifier : ตัวระบุข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดนี้

อุปกรณ์DisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

สร้าง DeviceUnresponsiveException

พารามิเตอร์
msg String : ข้อความอธิบาย

cause Throwable : Root Throwable ที่ทำให้อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้

serial String : ซีเรียลของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์DisconnectedException

public DeviceDisconnectedException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

สร้าง DeviceUnresponsiveException

พารามิเตอร์
msg String : ข้อความอธิบาย

cause Throwable : Root Throwable ที่ทำให้อุปกรณ์ใช้งานไม่ได้

serial String : ซีเรียลของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

errorId ErrorIdentifier : ตัวระบุข้อผิดพลาดสำหรับข้อผิดพลาดนี้