Thiết bịCó thể gập lạiNhà nước

public class DeviceFoldableState
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.DeviceFoldableState


Thể hiện trạng thái có thể gập lại của thiết bị được trả về bởi "trạng thái in cmd device_state".

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceFoldableState (long identifier, String name)

Phương thức công khai

int compareTo ( DeviceFoldableState o)
boolean equals (Object obj)
long getIdentifier ()
int hashCode ()
String toString ()

nhà thầu công cộng

Thiết bịCó thể gập lạiNhà nước

public DeviceFoldableState (long identifier, 
                String name)

Thông số
identifier long

name String

Phương thức công khai

so với

public int compareTo (DeviceFoldableState o)

Thông số
o DeviceFoldableState

trả lại
int

bằng

public boolean equals (Object obj)

Thông số
obj Object

trả lại
boolean

getIdentifier

public long getIdentifier ()

trả lại
long

Mã Băm

public int hashCode ()

trả lại
int

toString

public String toString ()

trả lại
String