อุปกรณ์FoldableState

public class DeviceFoldableState
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.DeviceFoldableState


การแสดงสถานะการพับได้ของอุปกรณ์ที่ส่งคืนโดย "cmd device_state print-states"

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DeviceFoldableState (long identifier, String name)

วิธีการสาธารณะ

int compareTo ( DeviceFoldableState o)
boolean equals (Object obj)
long getIdentifier ()
int hashCode ()
String toString ()

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อุปกรณ์FoldableState

public DeviceFoldableState (long identifier, 
                String name)

พารามิเตอร์
identifier long

name String

วิธีการสาธารณะ

เปรียบเทียบกับ

public int compareTo (DeviceFoldableState o)

พารามิเตอร์
o DeviceFoldableState

การส่งคืน
int

เท่ากับ

public boolean equals (Object obj)

พารามิเตอร์
obj Object

การส่งคืน
boolean

รับตัวระบุ

public long getIdentifier ()

การส่งคืน
long

แฮชโค้ด

public int hashCode ()

การส่งคืน
int

toString

public String toString ()

การส่งคืน
String