DeviceManager.FastbootDevice

public static class DeviceManager.FastbootDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.DeviceManager.FastbootDevice


Hình đại diện của một thiết bị ở chế độ Fastboot.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FastbootDevice (String serial)

Phương pháp công khai

boolean isFastbootD ()
void setFastbootd (boolean isFastbootd)

Nhà thầu xây dựng công cộng

FastbootThiết bị

public FastbootDevice (String serial)

Thông số
serial String

Phương pháp công khai

isFastbootD

public boolean isFastbootD ()

Trả lại
boolean

setFastbootd

public void setFastbootd (boolean isFastbootd)

Thông số
isFastbootd boolean