ویژگی های دستگاه

public class DeviceProperties
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.device.DeviceProperties


تعاریف ثابت متداول برای نام ویژگی های سمت دستگاه

خلاصه

زمینه های

public static final String BOARD

نام دارایی برای برد دستگاه

public static final String BOOT_REASON_HISTORY

نام ویژگی برای تاریخچه دلیل بوت دستگاه

public static final String BRAND

نام ملک برای برند دستگاه

public static final String BUILD_ALIAS

نام ویژگی برای نام مستعار نام ساخت

public static final String BUILD_CODENAME

نام ویژگی برای نام کد ساخت دستگاه.

public static final String BUILD_FLAVOR

نام ویژگی برای طعم ساخت دستگاه

public static final String BUILD_HEADLESS

نام ویژگی برای اینکه آیا دستگاه بدون هد است یا خیر

public static final String BUILD_ID

نام ویژگی برای شناسه ساخت دستگاه

public static final String BUILD_TAGS

نام ویژگی برای تگ های ساخت دستگاه

public static final String BUILD_TYPE

نام ملک برای نوع ساخت

public static final String FIRST_API_LEVEL

نام دارایی نسخه SDK که در ابتدا روی دستگاه ارسال شد.

public static final String HARDWARE

نام ویژگی برای سخت افزار دستگاه

public static final String HARDWARE_REVISION

نام ویژگی برای بازبینی سخت افزار.

public static final String PRODUCT

نام دارایی برای نام محصول دستگاه

public static final String RELEASE_VERSION

نام دارایی برای نسخه انتشار دستگاه، به عنوان مثال نسخه 9 برای Android Pie

public static final String SDK_VERSION

نام ویژگی برای نشان دادن نسخه SDK

public static final String VARIANT

نام ویژگی برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo در مقابل dev)

public static final String VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

نام ویژگی قدیمی برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo در مقابل dev)

public static final String VARIANT_LEGACY_O_MR1

نام ویژگی O-MR1 قدیمی برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo در مقابل dev)

سازندگان عمومی

DeviceProperties ()

زمینه های

هیئت مدیره

public static final String BOARD

نام دارایی برای برد دستگاه

BOOT_REASON_HISTORY

public static final String BOOT_REASON_HISTORY

نام ویژگی برای تاریخچه دلیل بوت دستگاه

نام تجاری

public static final String BRAND

نام ملک برای برند دستگاه

BUILD_ALIAS

public static final String BUILD_ALIAS

نام ویژگی برای نام مستعار نام ساخت

BUILD_CODENAME

public static final String BUILD_CODENAME

نام ویژگی برای نام کد ساخت دستگاه. مثال: س

BUILD_FLAVOR

public static final String BUILD_FLAVOR

نام ویژگی برای طعم ساخت دستگاه

BUILD_LESS

public static final String BUILD_HEADLESS

نام ویژگی برای اینکه آیا دستگاه بدون هد است یا خیر

BUILD_ID

public static final String BUILD_ID

نام ویژگی برای شناسه ساخت دستگاه

BUILD_TAGS

public static final String BUILD_TAGS

نام ویژگی برای تگ های ساخت دستگاه

BUILD_TYPE

public static final String BUILD_TYPE

نام ملک برای نوع ساخت

FIRST_API_LEVEL

public static final String FIRST_API_LEVEL

نام دارایی نسخه SDK که در ابتدا روی دستگاه ارسال شد.

سخت افزار

public static final String HARDWARE

نام ویژگی برای سخت افزار دستگاه

HARDWARE_REVISION

public static final String HARDWARE_REVISION

نام ویژگی برای ویرایش سخت افزار

تولید - محصول

public static final String PRODUCT

نام دارایی برای نام محصول دستگاه

RELEASE_VERSION

public static final String RELEASE_VERSION

نام دارایی برای نسخه انتشار دستگاه، به عنوان مثال نسخه 9 برای Android Pie

SDK_VERSION

public static final String SDK_VERSION

نام ویژگی برای نشان دادن نسخه SDK

گونه

public static final String VARIANT

نام ویژگی برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo در مقابل dev)

VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

public static final String VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

نام ویژگی قدیمی برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo در مقابل dev)

VARIANT_LEGACY_O_MR1

public static final String VARIANT_LEGACY_O_MR1

نام ویژگی O-MR1 قدیمی برای نشان دادن نوع دستگاه (به عنوان مثال flo در مقابل dev)

سازندگان عمومی

ویژگی های دستگاه

public DeviceProperties ()