Thiết bịRuntimeException

public class DeviceRuntimeException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.DeviceRuntimeException


Bị ném khi một hành động của thiết bị không mang lại kết quả như mong đợi.

Ví dụ: 'danh sách chiều người dùng' được mong đợi rất nhiều sẽ trả về danh sách người dùng, việc không làm như vậy sẽ được coi là một ngoại lệ DeviceRuntimeException vì đã xảy ra sự cố.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceRuntimeException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceRuntimeException .

DeviceRuntimeException (String msg, Throwable t, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceRuntimeException .

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bịRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceRuntimeException .

Thông số
msg String : thông báo lỗi mô tả lỗi.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier phân loại ngoại lệ.

Thiết bịRuntimeException

public DeviceRuntimeException (String msg, 
        Throwable t, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceRuntimeException .

Thông số
msg String : thông báo lỗi mô tả về lỗi

t Throwable : Throwable nên được gói trong DeviceRuntimeException .

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier phân loại ngoại lệ.