DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType

public static final enum DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType
extends Enum< DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType >
com.android.tradefed.device.DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType


Các loại thiết bị giữ chỗ khác nhau có thể được hỗ trợ.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType EXISTING_DEVICE

Một thiết bị vật lý hoặc ảo thực đã khởi động, không phải loại giữ chỗ.

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType GCE_DEVICE

Sử dụng trình giữ chỗ cho thiết bị từ xa được lồng trong môi trường ảo hóa.

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType LOCAL_EMULATOR

Phân bổ trình mô phỏng chạy cục bộ để thử nghiệm.

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType LOCAL_VIRTUAL_DEVICE

Cấp phát một thiết bị ảo chạy trên localhost.

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType NULL_DEVICE

Một trình giữ chỗ trong đó không cần phân bổ thiết bị.

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType REMOTE_DEVICE

Sử dụng trình giữ chỗ cho thiết bị từ xa trong môi trường ảo hóa.

DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType TCP_DEVICE

Sử dụng trình giữ chỗ cho thiết bị từ xa sẽ được kết nối sau.

Phương pháp công cộng

Class<?> getRequiredClass ()
static DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType valueOf (String name)
static final DeviceRequestedType[] values ()

Giá trị liệt kê

EXISTING_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType EXISTING_DEVICE

Một thiết bị vật lý hoặc ảo thực đã khởi động, không phải loại giữ chỗ.

GCE_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType GCE_DEVICE

Sử dụng trình giữ chỗ cho thiết bị từ xa được lồng trong môi trường ảo hóa.

LOCAL_EMULATOR

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType LOCAL_EMULATOR

Phân bổ trình mô phỏng chạy cục bộ để thử nghiệm.

LOCAL_VIRTUAL_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType LOCAL_VIRTUAL_DEVICE

Cấp phát một thiết bị ảo chạy trên localhost.

NULL_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType NULL_DEVICE

Một trình giữ chỗ trong đó không cần phân bổ thiết bị.

REMOTE_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType REMOTE_DEVICE

Sử dụng trình giữ chỗ cho thiết bị từ xa trong môi trường ảo hóa.

TCP_DEVICE

public static final DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType TCP_DEVICE

Sử dụng trình giữ chỗ cho thiết bị từ xa sẽ được kết nối sau.

Phương pháp công cộng

getRequiredClass

public Class<?> getRequiredClass ()

Trả lại
Class<?>

giá trị của

public static DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType

giá trị

public static final DeviceRequestedType[] values ()

Trả lại
DeviceRequestedType[]