Trình trợ giúp Fastboot

public class FastbootHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.FastbootHelper


Một lớp trợ giúp cho các hoạt động fastboot.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FastbootHelper ( IRunUtil runUtil, String fastbootPath)

Người xây dựng.

Phương pháp công khai

String executeCommand (String serial, String command)

Thực thi lệnh fastboot trên thiết bị và trả về đầu ra.

getBootloaderAndFastbootdDevices ()

Trả về bản đồ các sê-ri thiết bị và xem chúng có ở chế độ fastbootd hay không.

getBootloaderAndFastbootdTcpDevices ( serials) getBootloaderAndFastbootdTcpDevices ( serials)

Trả về bản đồ các sê-ri thiết bị và xem chúng có ở chế độ fastbootd hay không.

getDevices ()

Trả về một tập hợp các thiết bị nối tiếp ở chế độ fastboot hoặc một tập hợp trống nếu không có thiết bị fastboot.

boolean isFastbootAvailable ()

Xác định xem fastboot có sẵn để sử dụng hay không.

boolean isFastbootd (String serial)

Trả về việc thiết bị có ở chế độ Fastbootd thay vì Bootloader hay không.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình trợ giúp Fastboot

public FastbootHelper (IRunUtil runUtil, 
        String fastbootPath)

Người xây dựng.

Thông số
runUtil IRunUtil : một IRunUtil .

fastbootPath String

Phương pháp công khai

lệnh thực thi

public String executeCommand (String serial, 
        String command)

Thực thi lệnh fastboot trên thiết bị và trả về đầu ra.

Thông số
serial String : một thiết bị nối tiếp.

command String : lệnh fastboot để chạy.

Trả lại
String đầu ra của lệnh fastboot. null nếu lệnh thất bại.

getBootloaderAndFastbootdDevices

public getBootloaderAndFastbootdDevices ()

Trả về bản đồ các sê-ri thiết bị và xem chúng có ở chế độ fastbootd hay không.

Trả lại
Bản đồ nối tiếp trong bootloader hoặc fastbootd, boolean là đúng nếu trong fastbootd

getBootloaderAndFastbootdTcpDevices

public getBootloaderAndFastbootdTcpDevices ( serials)

Trả về bản đồ các sê-ri thiết bị và xem chúng có ở chế độ fastbootd hay không.

Thông số
serials : bản đồ số sê-ri của thiết bị và số sê-ri chế độ fastboot.

Trả lại
Bản đồ nối tiếp trong bootloader hoặc fastbootd, boolean là đúng nếu trong fastbootd

lấy thiết bị

public getDevices ()

Trả về một tập hợp các thiết bị nối tiếp ở chế độ fastboot hoặc một tập hợp trống nếu không có thiết bị fastboot.

Trả lại
một bộ nối tiếp thiết bị.

isFastbootCó sẵn

public boolean isFastbootAvailable ()

Xác định xem fastboot có sẵn để sử dụng hay không.

Trả lại
boolean

isFastbootd

public boolean isFastbootd (String serial)

Trả về việc thiết bị có ở chế độ Fastbootd thay vì Bootloader hay không.

Thông số
serial String

Trả lại
boolean