ฟรีDeviceState

public final enum FreeDeviceState
extends Enum< FreeDeviceState >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.FreeDeviceState >
com.android.tradefed.device.FreeDeviceState


สรุป

ค่าแจงนับ

FreeDeviceState AVAILABLE

อุปกรณ์ตอบสนองและสามารถกลับไปยังคิวอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้

FreeDeviceState IGNORE

ควรละเว้นอุปกรณ์ และอย่าส่งคืนไปยังคิวอุปกรณ์ที่มีอยู่

FreeDeviceState UNAVAILABLE

อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการทดสอบ และไม่ควรส่งคืนไปยังคิวอุปกรณ์ที่มีอยู่

FreeDeviceState UNRESPONSIVE

อุปกรณ์มองเห็นได้บน adb แต่ไม่ตอบสนอง

วิธีการสาธารณะ

static FreeDeviceState valueOf (String name)
static final FreeDeviceState[] values ()

ค่าแจงนับ

มีอยู่

public static final FreeDeviceState AVAILABLE

อุปกรณ์ตอบสนองและสามารถกลับไปยังคิวอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้

ไม่สนใจ

public static final FreeDeviceState IGNORE

ควรละเว้นอุปกรณ์ และอย่าส่งคืนไปยังคิวอุปกรณ์ที่มีอยู่

ไม่สามารถใช้ได้

public static final FreeDeviceState UNAVAILABLE

อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการทดสอบ และไม่ควรส่งคืนไปยังคิวอุปกรณ์ที่มีอยู่ โดยทั่วไปหมายความว่าอุปกรณ์จะไม่สามารถมองเห็นได้ผ่าน adb แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไป

ไม่ตอบสนอง

public static final FreeDeviceState UNRESPONSIVE

อุปกรณ์มองเห็นได้บน adb แต่ไม่ตอบสนอง อุปกรณ์นี้อาจส่งคืนไปยังคิวที่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static FreeDeviceState valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

การส่งคืน
FreeDeviceState

ค่านิยม

public static final FreeDeviceState[] values ()

การส่งคืน
FreeDeviceState[]