IConfigurableVirtualDevice

public interface IConfigurableVirtualDevice

com.android.tradefed.device.IConfigurableVirtualDevice


อินเทอร์เฟซที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลอุปกรณ์เสมือนที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า (โฮสต์ ip, ผู้ใช้โฮสต์, พอร์ตออฟเซ็ต และอื่นๆ)

สรุป

วิธีการสาธารณะ

default Integer getDeviceNumOffset ()

ส่งคืนค่าชดเชยจำนวนอุปกรณ์ที่รู้จักหากมี ส่งคืนค่า null หากไม่ได้ตั้งค่าค่าชดเชยจำนวนอุปกรณ์

default String getKnownDeviceIp ()

ส่งคืน IP ที่เกี่ยวข้องที่รู้จักหากมี ส่งคืน null หากไม่มี ip ที่รู้จัก

default String getKnownUser ()

ส่งคืนผู้ใช้ที่รู้จักหากมี ส่งคืน null หากไม่มีผู้ใช้ที่รู้จัก

วิธีการสาธารณะ

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

ส่งคืนค่าชดเชยจำนวนอุปกรณ์ที่รู้จักหากมี ส่งคืนค่า null หากไม่ได้ตั้งค่าค่าชดเชยจำนวนอุปกรณ์

ส่งคืน
Integer

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

ส่งคืน IP ที่เกี่ยวข้องที่รู้จักหากมี ส่งคืน null หากไม่มี ip ที่รู้จัก

ส่งคืน
String

รับรู้จักผู้ใช้

public String getKnownUser ()

ส่งคืนผู้ใช้ที่รู้จักหากมี ส่งคืน null หากไม่มีผู้ใช้ที่รู้จัก

ส่งคืน
String