IDeviceManager.IFastbootListener

public static interface IDeviceManager.IFastbootListener

com.android.tradefed.device.IDeviceManager.IFastbootListener


Một trình lắng nghe những thay đổi trạng thái fastboot.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void stateUpdated ()

Gọi lại khi trạng thái fastboot đã được cập nhật cho tất cả các thiết bị.

Phương pháp công khai

trạng tháiĐã cập nhật

public abstract void stateUpdated ()

Gọi lại khi trạng thái fastboot đã được cập nhật cho tất cả các thiết bị.