Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Máy thu ILogcat

public interface ILogcatReceiver

com.android.tradefed.device.ILogcatReceiver


Một lớp cung cấp đầu ra của logcat của thiết bị dưới dạng InputStreamSource .

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void clear ()
default InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, int offset)

Trả về bộ đệm logcat hiện tại được cung cấp một phần bù.

abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)
abstract InputStreamSource getLogcatData ()
abstract void start ()
abstract void stop ()

Phương thức công khai

thông thoáng

public abstract void clear ()

getLogcatData

public InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, 
                int offset)

Trả về bộ đệm logcat hiện tại được cung cấp một phần bù.

Thông số
maxBytes int : Kích thước tối đa của bộ đệm được trả về

offset int : Phần bù của bộ đệm đầy đủ.

trả lại
InputStreamSource Bộ đệm logcat bắt đầu từ phần bù.

getLogcatData

public abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)

Thông số
maxBytes int

trả lại
InputStreamSource

getLogcatData

public abstract InputStreamSource getLogcatData ()

trả lại
InputStreamSource

bắt đầu

public abstract void start ()

dừng lại

public abstract void stop ()