ILogcatBộ thu

public interface ILogcatReceiver

com.android.tradefed.device.ILogcatReceiver


Lớp cung cấp đầu ra logcat của thiết bị dưới dạng InputStreamSource .

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void clear ()
default InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, int offset)

Trả về bộ đệm logcat hiện tại đã cho một giá trị offset.

abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)
abstract InputStreamSource getLogcatData ()
abstract void start ()
abstract void stop ()

Phương pháp công khai

thông thoáng

public abstract void clear ()

lấy dữ liệu Logcat

public InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes, 
                int offset)

Trả về bộ đệm logcat hiện tại đã cho một giá trị offset.

Thông số
maxBytes int : Kích thước tối đa của bộ đệm được trả về

offset int : Độ lệch của bộ đệm đầy đủ.

Trả lại
InputStreamSource Bộ đệm logcat bắt đầu ở phần bù.

lấy dữ liệu Logcat

public abstract InputStreamSource getLogcatData (int maxBytes)

Thông số
maxBytes int

Trả lại
InputStreamSource

lấy dữ liệu Logcat

public abstract InputStreamSource getLogcatData ()

Trả lại
InputStreamSource

bắt đầu

public abstract void start ()

dừng lại

public abstract void stop ()